Konkurs z okazji Narodowego Dnia Francji

Artykuł w PDF

Regulamin konkursu

1. Konkurs

Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest skierowany do podmiotów: osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 22 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych dalej „Uczestnikami”).

 

2. Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Naukowe PWN SA w Warszawie, ul. Daimlera 2, 02- 460 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000067444, Kapitał zakładowy 4.250.606 PLN, wpłacony w całości, NIP 526-01-52- 235, zwane dalej („Organizator”).

Konkurs jest przeprowadzony na portalu społecznościowym Facebook® na profilu PWN Języki obce: https://www.facebook.com/PWNjezykiobce

Fundatorem Nagród jest Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

Organizator oświadcza, że: 

a) Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook®;

b) Facebook® jest znakiem towarowym zastrzeżonym. Jego użycie na potrzeby Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu portalu społecznościowego Facebook®;

c) Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs;

d) Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®;

e) Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi portalu społecznościowego Facebook®. Organizator zwalnia w całości portal społecznościowy Facebook® od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec uczestników wynikającej z przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540,).

 

3. Warunki uczestnictwa w Konkursie

Uczestnikiem Konkursu (zwanego dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która posiada zweryfikowane konto w serwisie Facebook.

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Z udziału w Konkursie są wykluczeni pracownicy Wydawnictwa Naukowego PWN oraz pracownicy spółek należących do Grupy PWN. 

 

4. Zasady konkursu / wyłonienia zwycięzców/ nagrody

Konkurs rozpoczyna się w dniu 14-07-2023 o godzinie 11:00 i kończy się 20-07-2023 o godzinie 23:59. Wtedy to nastąpi koniec wysyłania zgłoszeń.

Zadaniem uczestnika konkursu jest udzielenie odpowiedzi na zadanie konkursowe „Co jest najbardziej inspirujące w nauczaniu i uczeniu się języka francuskiego?”

Poprawne zgłoszenie konkursowe z odpowiedzią na pytanie konkursowe, spełniające powyższe wymogi musi być dodane przez Uczestnika w komentarzu pod wpisem konkursowym zamieszczonym na profilu na Facebooku PWN Języki obce (https://www.facebook.com/PWNjezykiobce) w terminie 14.07.2023 – 20.07.2023.

Uczestnik, dodając komentarz  oświadcza, że jest jego autorem.

Komisja Konkursowa uprawniona jest do wyboru zwycięzców zgodnie z kryterium:

a) Kreatywności

b) Zgodności z tematem Zadania

3 autorów najciekawszych odpowiedzi otrzyma nagrodę w postaci egzemplarza książki beletrystycznej wydanej przez Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

Jeden uczestnik może wygrać nagrodę tylko raz, ale może wysłać na konkurs nieskończoną ilość tekstów.

Nagród w Konkursie nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody rzeczowe.

Zgłoszenia wysłane w terminie późniejszym niż 20.07.2023 o 23.59 nie będą brane pod uwagę. Teksty obraźliwe, zawierające treści naruszające dobra osób nie będą brane pod uwagę i zostaną usunięte z komentarzy. Teksty niespełniające wymagań konkursowych również nie będą brane pod uwagę.

Dnia 24.07.2023 na profilu PWN Języki obce na Facebooku pojawi się informacja o wyłonieniu zwycięzców. Tego dnia skontaktujemy się z wytypowanymi zwycięzcami w wiadomości prywatnej.

Zwycięzcy będą zobligowani do wysłania danych osobowych w wiadomości prywatnej na koncie na Facebooku Organizatora (https://www.facebook.com/PWNjezykiobce) do 14 dni od otrzymania wiadomości o wygranej. W przeciwnym razie prawo do nagrody nabywa Organizator.

Wymagane dane umożliwiające otrzymanie nagrody: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i adres  email.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane dane przez uczestników konkursu. 

Nagrody zostaną wysłane do 30 dni roboczych od momentu wysłania danych osobowych do Organizatora. Wydanie nagród w Konkursie nastąpi za pośrednictwem przesyłki kurierskiej. Nagroda zostanie wysłana na adres wskazany przez Uczestnika. Uczestnik zobowiązany jest do podpisania dokumentów stwierdzających wydanie nagrody w Konkursie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie bądź nieodebranie z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora informacji o zwycięstwie przesłanej za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowe doręczenie przez pocztę listów, przesyłek oraz poczty elektronicznej, wysyłanych do i przez Uczestników Konkursu, w związku z przebiegiem Konkursu.

 

5. Komisja Konkursowa

W celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową. Do zadań Jury należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, a w szczególności:

a) wyłonienie zwycięzców Konkursu

b) zabezpieczenie zgodności wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz przyznania nagród zgodnie z Regulaminem i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,

c) właściwe oznaczenie i zabezpieczenie danych osobowych zwycięzców Konkursu,

d) udział w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym,

e) podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem.

 

6. Reklamacja

Reklamacje związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu należy kierować na piśmie, listem poleconym, na adres Organizatora: ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa z dopiskiem „Konkurs PWN na Facebooku”, w terminie do 30 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu (liczy się data otrzymania reklamacji przez Organizatora). Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 30 dni roboczych od jej otrzymania.

Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, jego dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail, opis okoliczności stanowiących podstawę do złożenia reklamacji oraz określenie żądania składającego reklamację.

Reklamacje rozpatrzone zostaną przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem listu poleconego w terminie 30 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. 

 

7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Uczestnik Konkursu, stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r nr 101, poz. 926 ), poprzez przystąpienie do Konkursu, niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z Konkursem.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora wyłącznie w związku z przeprowadzeniem Konkursu, w celu komunikacji z Uczestnikami oraz przekazania nagród.

Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail.

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie, opracowywanie, uaktualnianie, prostowanie i usuwanie.

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, ale jest to niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania, jak również prawo zgłoszenia żądania o zaprzestanie ich przetwarzania.

 

8. Postanowienia końcowe

Pełna treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora, a także na stronie: https://jezykiobce.pwn.pl

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym momencie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po jej ogłoszeniu na profilu PWN Języki obce (https://www.facebook.com/PWNjezykiobce) na Facebooku  i na stronie: https://jezykiobce.pwn.pl